Manel Ferreté Ferrer

Segon tinent d’alcaldia amb la delegació de les facultats i atribucions que corresponen a l’Alcaldia, en els àmbits competencials de Serveis generals municipals i Serveis públics municipals, i concretament en les matèries que s’assenyalen a continuació:

  • Serveis econòmics i Hisenda
  • Recursos humans
  • Règim intern de l’Ajuntament
  • Secretaria General
  • Contractació