Fabià Díaz Cortés

Regidor amb la delegació de les facultats i atribucions que corresponen a l’Alcaldia, en els àmbits competencials de Territori i Medi Ambient, i concretament en les matèries específiques que s’assenyalen a continuació:

  • Planificació urbanística i territorial
  • Mobilitat
  • Medi Ambient i Energies Renovables
  • Model de Ciutat i Projectes Municipals
  • Via Pública i Obres
  • Serveis Municipals bàsics