David Clarà Garcia

Quart tinent d’alcaldia amb la delegació de les facultats i atribucions que corresponen a l’Alcaldia, en els àmbits competencials de Serveis Socials municipals i Emergència social, per a les matèries que s’assenyalen a continuació:

  • Emergències socials